Danh sách thí sinh đạt Chuẩn đầu ra B1, A2 nội bộ – Khoá thi ngày 17/6/2022