Quyết định công nhận đạt điều kiện và đề nghị cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cho học viên lớp T5, T6 (khóa thi ngày 5/7/2023)