QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận đạt điều kiện và đề nghị cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cho học viên các lớp T1.H1, T2.H2 Khoá thi ngày 16 tháng 3 năm 2023