QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản lớp T3, T4 Khóa thi ngày 16 tháng 5 năm 2023