QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận đạt điều kiện và đề nghị cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cho học viên các lớp T3, T4 Khoá thi ngày 16 tháng 5 năm 2023