QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh B1, A2 nội bộ cho sinh viên Khóa thi ngày 08 tháng 6 năm 2023